Image
Image

Nabava i opremanje montažne ribarnice u Obrovcu

Završena je provedba projekta pod nazivom  „Nabava i opremanje montažne ribarnice u Obrovcu“ koji je proveden u sklopu 2. FLAG Natječaja u okviru mjere 1.1. Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpore razvoju kratkih lanaca opskrbe iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a Tri mora.

U sklopu projekta nabavljena je montažna ribarnica sa pripadajućom opremom te je osiguran adekvatan prostor za trgovanje proizvodima ribarstva i akvakulture.  Ukupna vrijednost projekta je 40.935,01 EUR-a, a Gradu Obrovcu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 36.620,21 EUR-a.

Ciljne skupine u projektu su lokalni ribari i proizvođači akvakulture, lokalno stanovništvo sa područja FLAG-a „Tri Mora“ i turisti koji posjećuju područje FLAG-a. Projekt će ribarima i proizvođačima akvakulture omogućiti lakše uvjete trženja.

Krajnji korisnici projekta na koje provedba projekta i njegovi rezultati imaju direktan ili indirektan utjecaj su stanovnici sa područja Grada Obrovca, stanovnici sa područja FLAG-a „Tri Mora“ te turisti koji dolaze na područje Grada Obrovca. Projekt će imati direktan utjecaj na način da će krajnji korisnici biti u prilici opskrbiti se svježim lokalnim morskim proizvodima te će imati veće mogućnosti izbora.

Operacija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

rib


Ispis