Image
Image

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Obrovca

Predsjednik Gradskog vijeća

marin klanac

Marin Klanac

Tel: +385 23 689 056

Fax: +385 23 689 054

Email: 

Prava i dužnosti Predsjednika Gradskog vijeća:

  • zastupa Gradsko vijeće,
  • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
  • predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
  • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
  • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
  • održava red na sjednici Gradskog vijeća,
  • usklađuje rad radnih tijela, - potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
  • brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
  • brine se o zaštiti prava vijećnika,
  • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Ispis