Image
Image
08. Prosinac 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca

Napisao/la
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 81/15 – pročišćeni tekst), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 98/19 i 144/20), te Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za provedbu postupka i donošenje odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 6/22), raspisuje se

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca

 

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca, i to suvlasničkih dijelova nekretnine oznake k.č. 1198, zk. ul. 9, k.o. Obrovac, u naravi dva stana u roh-bau stanju izgrađenosti u zgradi na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 5 te Ulica Stjepana Radića 2, označenih kao:
 • etažna jedinica 5. oznake „stan 2“ - stan na prvom katu zgrade (u elaboratu etažiranja označeno ružičastom bojom), korisne površine 66,63 m2, po početnoj natječajnoj cijeni od 209.000,00 kn odnosno 27.739,06 EUR,
 • etažna jedinica 6. oznake „stan 3“ - stan na drugom katu zgrade (u elaboratu etažiranja označeno svijetlo plavom bojom), korisne površine 88,52 m2, po početnoj natječajnoj cijeni od 229.000,00 kn odnosno 30.393,52 EUR.
 1. Postignutu kupoprodajnu cijenu odabrani ponuditelj dužan je platiti jednokratno.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje  koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu 20.000,00 kuna po etažnoj jedinici na IBAN Grada Obrovca: HR4524810001829600008 model plaćanja HR68, poziv na broj: 7820-OIB uplatitelja.
 3. Nema pravo sudjelovanja na natječaju fizička ili pravna osoba koja do zaključenja natječaja ima bilo kakvo dugovanje prema Gradu Obrovcu.
 4. Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime, odnosno naziv te točnu adresu ponuditelja,
 • ponudbenu cijenu u kunama,
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog natječaja,
 • dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Obrovcu,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine te
 • podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.
 1. Ponude se dostavljaju na adresu: GRAD OBROVAC, Natječajna komisija, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23 450 Obrovac, izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, s tim da pošiljka stigne na navedenu adresu do dana 20. prosinca 2022. godine do 09.00 sati (krajnji rok za dostavu), bez obzira na način dostave i vrijeme Na koverti treba biti naziv odnosno ime natjecatelja s naznakom “PONUDA ZA KUPOPRODAJU - NE OTVARATI“.
 2. Javno otvaranje ponuda održat će se 20. prosinca 2022., u 09.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac, a mogu mu nazočiti ponuditelji ili osobe pisano opunomoćene od strane ponuditelja koji dokažu da su uplatili jamčevinu.
 3. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.
 4. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti pisano obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja.
 5. Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji dužan je najkasnije u roku od 15 dana od primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Gradom Obrovcem sklopiti ugovor o kupoprodaji. U slučaju da isti odbije potpisati ugovor u navedenom roku, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja odnosne nekretnine bit će ponuđena sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 30 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 6. Grad Obrovac zadržava pravo poništiti natječaj bez dodatnih objašnjenja. Dodatne informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Obrovca, na broj telefona 023/689-056.

Grad Obrovac

Više informacija

 • Objavljeno:

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje:

  Rok za dostavu ponuda je do dana 20. prosinca 2022. godine do 09.00 sati

 • Odluka o odabiru: Objavljena odluka o odabiru
Poslijednja izmjena dana 02. Siječanj 2023.