Image
Image
09. Ožujak 2023.

Javni natječaj za prijam u službu komunalnog redara

Napisao/la
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

PODACI UZ NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA (m/ž)

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Obrovca je raspisala natječaj za prijam u službu referenta-komunalnog redara u Odsjeku za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Obrovca, na neodređeno vrijeme.

Na temelju članka 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Grad Obrovac obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta referenta-komunalnog redara (m/ž) čini umnožak koeficijenta 1,390 i osnovice za obračun plaće koja se određuje odlukom gradonačelnika, a za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Referent-komunalni redar (m/ž) - Nadzire provedbu odredbi komunalnog reda i dr. propisa iz djelokruga komunalnog redarstva (40%), donosi rješenja iz oblasti komunalnog reda (10%), izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnih postupaka (10%). Nadzire korištenje i održavanje javnih površina (10%) te kontrolu pravilnog korištenja gradskih prostora (10%). Utvrđuje i dostavlja podatke za izračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i gradskih poreza (10%). Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka (10%).

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pisano testiranje se sastoji od 10 pitanja, a svaki točan odgovor vrijedi 1,0 bod, dok polovičan odgovor vrijedi 0,50 boda. S onima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova provodi se intervju za koji se može dobiti najviše 10 bodova.

Vrijeme i datum održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeno na oglasnoj ploči Grada Obrovca i na web stranici Grada Obrovca www.obrovac.hr najmanje pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 1. Statut Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 3/21)
 2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21)
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu(„Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)
 4. Odluka o komunalnom redu Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 9/20 i 8/22)

GRAD OBROVAC

Više informacija

 • Objavljeno:

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje:

  Rok za podnošenje prijava je do 16. ožujka 2023. godine

 • Poziv na testiranje: Dana 14.3.2023. objavljen je poziv na pisano testiranje
 • Odluka o odabiru: Dana 23.3.2023. godine objavljeno je rješenje o prijmu
Poslijednja izmjena dana 23. Ožujak 2023.