Image
Image
17. Ožujak 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu grada obrovca

Napisao/la
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 81/15 – pročišćeni tekst), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 98/19 i 144/20), te Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za provedbu postupka i donošenje odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 8/22), raspisuje se

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Obrovca, i to

red. broj

kat. čestica

kat. općina

površina u m2

početna natječajna cijena

(fiksni tečaj konverzije 1€ =7,53450 kn)

1.

2341/588

Kruševo

432

24.624,00 €/ 185.529,53 kn

2.

2341/589

Kruševo

392

22.344,00 €/168.350,87 kn

 1. Postignutu kupoprodajnu cijenu odabrani ponuditelj dužan je platiti jednokratno.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje  koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu 2.000,00 eura na IBAN Grada Obrovca: HR4524810001829600008 model plaćanja HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja. Ako se ponuda odnosi na obje nekretnine, ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za svaku nekretninu u iznosu od 2.000,00 eura.
 3. Nema pravo sudjelovanja na natječaju fizička ili pravna osoba koja do zaključenja natječaja ima bilo kakvo dugovanje prema Gradu Obrovcu.
 4. Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime, odnosno naziv te točnu adresu ponuditelja,
 • oznaku nekretnine na koju se ponuda odnosi i ponudbenu cijenu u eurima,
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog natječaja,
 • dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Obrovcu,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine te
 • podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.
 1. Ponude se dostavljaju na adresu: GRAD OBROVAC, Natječajna komisija, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23 450 Obrovac, izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, s tim da pošiljka stigne na navedenu adresu do dana 27. ožujka 2023. godine do 09.00 sati (krajnji rok za dostavu), bez obzira na način dostave i vrijeme slanja. Na koverti treba biti naziv odnosno ime natjecatelja s naznakom “PONUDA ZA KUPOPRODAJU - NE OTVARATI“.
 2. Javno otvaranje ponuda održat će se 27. ožujka 2023. godine u 09.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac, a mogu mu nazočiti ponuditelji ili osobe pisano opunomoćene od strane ponuditelja koji dokažu da su uplatili jamčevinu.
 3. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.
 4. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti pisano obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja.
 5. Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji dužan je najkasnije u roku od 15 dana od primitka odluke o odabiru, s Gradom Obrovcem sklopiti ugovor o kupoprodaji. U slučaju da isti odbije potpisati ugovor u navedenom roku, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja odnosne nekretnine bit će ponuđena sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 30 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 6. Grad Obrovac zadržava pravo poništiti natječaj bez dodatnih objašnjenja. Dodatne informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu Grada Obrovca, na broj telefona 023/689-056.

Grad Obrovac

Više informacija

 • Objavljeno:

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje:

  Rok za podnošenje prijava je do 27. ožujka 2023. godine do 09.00 sati

 • Odluka o odabiru: Dana 28.3.2023. godine objavljena je odluka o odabiru
Poslijednja izmjena dana 28. Ožujak 2023.