Image
Image
10. Kolovoz 2023.

Javni natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za EU fondove

Napisao/la
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

PODACI UZ NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE (m/ž)

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Obrovca je raspisala natječaj za prijam u službu stručnog suradnika za EU fondove u Odsjeku za EU fondove Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Obrovca, na neodređeno vrijeme.

Na temelju članka 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Grad Obrovac obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta stručnog suradnika za EU fondove (m/ž) čini umnožak koeficijenta 1,950 i osnovice za obračun plaće koja se određuje odlukom gradonačelnika, a za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

Stručni suradnik za EU fondove (m/ž) - Obavlja stručne, uredske i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na educiranje poduzetnika u svezi pripreme projekata za strukturne fondove (15%), te obavlja tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje (15%)

Obavlja stručne, uredske i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na praćenje natječaja za kandidiranje projekata od interesa za Grad (20%) i za trgovačka društva i ustanove kojima je osnivač Grad Obrovac iz sredstava fondova EU (10%)

Obavlja stručne i uredske poslove koji se odnose na suradnju s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata (15%)

Obavlja uredske poslove praćenja i nadzora rada pravnih osoba kojima je osnivač Grad Obrovac, a koji se bave poslovima pripreme projekata i povlačenje sredstava iz EU fondova (15%)

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka (10%).

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pisano testiranje se sastoji od 10 pitanja, a svaki točan odgovor vrijedi 1,0 bod, dok polovičan odgovor vrijedi 0,50 boda. S onima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova provodi se intervju za koji se može dobiti najviše 10 bodova.

Vrijeme i datum održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeno na oglasnoj ploči Grada Obrovca i na web stranici Grada Obrovca www.obrovac.hr najmanje pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 1. Statut Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca“ broj 3/21)
 2. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 116/21)
 3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)
 4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17 i 151/22)

GRAD OBROVAC

Više informacija

 • Objavljeno:

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici grada Obrovca

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje:

  Rok za podnošenje prijava je do 17. kolovoza 2023. godine

 • Poziv na testiranje: Dana 14.08.2023. godine objavljen je Poziv na pisano testiranje
Poslijednja izmjena dana 30. Kolovoz 2023.