Image
Image

Novosti

Čestitka za Dan Grada i blagdan Sv. Josipa

Svim žiteljima Grada Obrovca čestitamo

Dan Grada i blagdan Sv. Josipa, nebeskog zaštitnika.

Gradonačelnik i Gradsko vijeće

Obilježavanje Dana europskog broja 112

 • Besplatnim pozivom na broj 112 u svih 27 država članica Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe), a prema potrebi angažiraju se i drugi nadležni sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite.
 • Već devet država članica EU postavilo je broj 112 kao jedini broj za pristup hitnim službama. Izvan EU, broj 112 koristi još 11 država u Europi i svijetu.
 • U EU broj 112 uveden je 1991., a u RH 11. veljače 2005. – 32 godine aktivan u Europskoj uniji i 18 godina u RH.
 • Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.
 • Od 2016. godine aktivirana je mogućnost traženja pomoći slanjem SMS poruka na broj 112, a namijenjena je prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom (gluhim i nagluhim osobama, osobama s poremećajem govora i osobama koje u trenutku pozivanja nisu u mogućnosti ostvariti govornu vezu).
 • U EU se kontinuirano poduzimaju mjere za poboljšanje pristupa broju 112 za osobe s invaliditetom. U tom smislu, trenutno se radi na iznalaženju rješenja za uvođenje komunikacija prema broju 112 uporabom videopoziva i teksta u stvarnom vremenu (slično chat-u).
 • Pozivom na broj 112, bilo s fiksnog ili s mobilnog telefona, operater automatski dobiva podatak o lokaciji pozivatelja s tim da ako pozivatelj zove s pametnog telefona operater prima preciznu lokaciju pozivatelja.
 • Značajna je i sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima – i to na njih 5 - engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački, a čime se doprinosi sigurnosti naših turista i promociji Republike Hrvatske kao sigurnog turističkog odredišta.
 • Prema istraživanju Europske komisije, čak 89% ispitanika u Hrvatskoj je reklo da bi zvali broj 112 ako im je u Hrvatskoj potrebna pomoć neke hitne službe. Prosjek Unije je 74%. Ti podaci pokazuju da je svjesnost hrvatskih građana o broju 112 znatno iznad prosjeka u Europskoj uniji.

OPĆENITO O BROJU 112

 • Vijeće Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. godine donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC), koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav.
 • Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je 11. veljače (11.2.) ustanovljen kao Dan europskog broja 112.
 • Tijela Unije pred broj 112 postavila su visoke standarde u pogledu pristupačnosti i funkcionalnosti. Svim građanima Unije nastoji se putem broja 112 pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Svaka država članica Unije dužna je primijeniti propisane standarde, što Europska komisija redovito prati utvrđenim načinima i kriterijima.
 • Broj 112, trenutno je jedini hitan broj u devet europskih država: Danskoj, Estoniji, Finskoj, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Švedskoj. Izvan Unije broj 112 koristi još 11 država u Europi i svijetu, kao jedini hitan broj ili uz druge nacionalne hitne brojeve.

BROJ 112 U REPUBLICI HRVATSKOJ

 • Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine.
  - Uspostavljen je sustav centara 112 kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.
 • Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.
  Sustav zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima, komunikacijski koordinira hitne, spasilačke i druge službe te provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.
 • Sustav 112 u RH čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija.
  Na državnoj razini djeluje Operativni centar civilne zaštite koji prikuplja i razmjenjuje informacije od značaja za provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u redovnim uvjetima; operativno koordinira rad centara 112 te osigurava komunikacijsku koordinaciju drugih sudionika civilne zaštite na državnoj razini u izvanrednim situacijama; pruža operativno-komunikacijsku i analitičku potporu Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske te predstavlja operativno-komunikacijski centar za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja u području civilne zaštite.
 • Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama (standardnim operativnim postupcima, komunikacijskim protokolima, uputama i drugim operativnim dokumentima) pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno - dojavne jedinice hitnih, spasilačkih i drugih službi ili im se temeljem dojave informacije prenose
  Prema potrebi županijski centri 112 aktiviraju i druge operativne snage sustava civilne zaštite.
 • Sustav 112 nema vlastite operativne snage na terenu, ali sa svojim informacijskim i komunikacijskim resursima, poznavanjem nadležnosti i procedura u hitnim situacijama te ažurnim bazama podataka o hitnim službama i ostalim operativnim snagama čini okosnicu informacijskog i komunikacijskog sustava civilne zaštite.

AKTUALNI PODACI

 • Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2022. na broju 112 zabilježeno je nešto više od 33,9 milijuna poziva.
  Od navedenog broja poziva njih nešto više od 16,8 milijuna ili 49,7% bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno operativnih snaga sustava civilne zaštite.
 • Analizom strukture poziva vidljivo je značajno povećanje svjesnosti građana o dostupnosti i namjeni broja 112. Naime, promatrajući razdoblje prvih pet godina (2005. - 2009.) od uvođenja broja 112 u Republici Hrvatskoj vidljivo je kako je u ukupnom broju poziva njih 77% bilo nenamjenskih i zlonamjernih, a što je u značajnoj mjeri otežavalo rad sustava 112.
  Za razliku od navedenog razdoblja, tijekom zadnjih 5 godina (od 2018. - 2022.) broj nenamjenskih i zlonamjernih poziva u strukturi ukupnog broja poziva na broj 112 pao je na 27%, odnosno na 21,1 % u 2022. godini.
 • U 2022. godini centri 112 su zabilježili ukupno 1.872.866 poziva od kojih je 1.439.261 bilo namjenskih.
 • U 2022. godini zabilježeno je 554.363 događaja od kojih je 304.754 bilo medicinskih, 173.799 sigurnosnih, 40.905 složenih i 34.905 vatrogasnih.

ŽUPANIJSKI CENTAR 112 ZADAR

 • U 2022. godini županijski centar 112 Zadar je zabilježio ukupno 52.275 poziva od kojih je 32.988 bilo namjenskih.
 • U 2022. godini županijski centar 112 Zadar zabilježio je 22.251 događaj od kojih je 10.908 bilo medicinskih, 8.880 sigurnosnih, 1.254 složenih i 1.209 vatrogasnih.

UTJECAJ RATA U UKRAJINI

 • Radi pomoći u zbrinjavanju raseljenih osoba iz ratom pogođene Ukrajine u Ministarstvu unutarnjih poslova dana 21. ožujka 2022. godine aktiviran je broj 114, kao besplatni broj za sve informacije o smještaju, prehrani, zdravstvenoj zaštiti, školovanju djece, radno-pravnom statusu i drugim pravima, na hrvatskom i ukrajinskom jeziku.
 • Na broj 114 za pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine od 21.3.2022. do kraja 2022. zaprimljeno 15.017 poziva, od toga na Ukrajinskom 3.171.

DODATNO

 • U Republici Hrvatskoj je moguće zatražiti pomoć na klasični način putem fiksnog ili pokretnog telefonskog uređaja, putem SMS-a ili telefaks poruke upućene na broj 112 te e-poziva (eCall), automatskog poziva na broj 112 iz vozila koja imaju ugrađen takav sustav.
 • Mogućnost traženja pomoći slanjem SMS poruka na broj 112 uvedena je u uporabu 17. lipnja 2016. godine i namijenjena je prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom na broju 112 (gluhim i nagluhim osobama, osobama s poremećajem govora i osobama koje u trenutku pozivanja nisu u mogućnosti ostvariti govornu vezu).
 • U tijeku su pripreme radi osiguranja pristupa broju 112 osobama s invaliditetom sukladno komunikacijskom uređaju kojim se iste koriste. Time će se najkasnije do sredine 2027. godine omogućiti osobama s invaliditetom jednaka mogućnost pristupa hitnim službama kao i drugim korisnicima.
 • e-poziv (eCall) je poziv na broj 112 iz vozila koji se uspostavlja automatskim aktiviranjem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno i koji putem javnih elektroničkih komunikacijskih mreža prenosi standardizirani minimalni skup podataka te uspostavlja audio kanal između vozila i centra 112. Razvoj usluge e-poziva potican je od strane Europske komisije kao važan doprinos povećanju sigurnosti u cestovnom prometu, ali i javnoj sigurnosti uopće.
 • U 2022. godini zabilježeno je 845 automatski aktiviranih i 3875 ručno aktiviranih poziva iz vozila.
 • Centar 112 odmah uz poziv dobiva i podatak o lokaciji pozivatelja u skladu s važećim europskim i hrvatskim propisima.
 • Najpreciznija lokacija dobiva se kada pozivatelj zove s pametnog telefona, koji je u mogućnosti pružiti podatak za AML (Advanced Mobile Location) metodu lociranja.
 • Pozivom na broj 112 može se pokrenuti:
  - akcija traganja i spašavanja na kopnu i moru
  - hitni prijevoz zrakom unesrećenog, organa ili tima za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca
  - lociranje unesrećenog pozivatelja
  - angažiranje nadležnih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite
 • Anketa o svjesnosti građana Europske unije o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, koju je Europska komisija provela 2020. godine, pokazala je da bi:
  - 89% ispitanika u Hrvatskoj je reklo da bi zvali broj 112 ako im je u Hrvatskoj potrebna pomoć neke hitne službe. Prosjek Unije je 74%.
  - 55% ispitanika iz Hrvatske reklo je da bi zvali broj 112 ako se nalaze u drugoj državi Unije, a potrebna im je pomoć neke od hitnih službi u toj državi. Prosjek Unije je 41%.
 • Na broju 112 u Republici Hrvatskoj mogu se preuzeti i pozivi na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački). Prosječan godišnji broj poziva na stranim jezicima je nešto veći od 7.500, a tijekom 2022. godine zabilježeno ih je nešto više od 7.400.
 • Daljnji napori u izgradnji sustava bit će usmjereni na unaprjeđivanje sposobnosti u praćenju i koordiniranju djelovanja hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite kod nesreća i drugih izvanrednih situacija, a pogotovo u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Također, potrebno je stalno unaprjeđivanje tehničko - tehnološke osnove za rad centara 112 te kontinuirano osposobljavanje operatera u svim područjima od značaja za djelotvornost Sustava 112.

 

PLAKAT 112

 

 

Obilježavanje obljetnice VRO Oluja

04. kolovoza. 2022 godine okupimo se svi zajedno i proslavimo Dan pobjede i domovinske
zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

Maškare u našem vrtiću

U ponedjeljak, 20. veljače 2023. godine, povodom karnevala održala se zabava pod maskama za našu djecu i njihove roditelje. Uz glazbu i ples, zabavu pod maskama obogatio je i klaun Martin, koji je izmamio velike osmjehe na licu djece i roditelja. Svi prisutni su imali priliku sudjelovati u njegovom programu, te na kraju dobiti i poklon napravljen od balona. Najveću radost ipak su izmamila djeca, koja su svoju kreativnost iskazala raznim maskama.

View the embedded image gallery online at:
https://www.obrovac.hr/novosti?start=9#sigProId88433ed6e2

Kupljena oprema za obavljanje komunalne djelatnosti

31. listopada 2022. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta između Grada Obrovca i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Provedbom projekta kupljene su nove motore pile, trimeri, škare za živicu i dodatna oprema koje će pridonijeti boljem obavljanju poslova uređenja javnih površina na području Grada Obrovca.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 86.833,50 kn, a udio Ministarstva iznosio je 50%. Grad Obrovac izdvojio je 43.416,00kn svojih sredstava.

POTPISANA POVELJA PRIJATELJSTVA

Izaslanstvo Grada Obrovca sudjelovalo je na proslavi Dana Grada Imotskog.

Tim povodom gradonačelnik Grada Obrovca Ante Župan je sa gradonačelnikom Grada Imotskog Ivanom Budalićem potpisao Povelju prijateljstva kojom su se svečano obvezali poduprijeti svaki
poticaj u razmjenama među građanima dvaju gradova. Razvijati međusobno poštovanje, solidarnost i prijateljstvo te sjediniti napore da bi zaštitili i očuvali dobra, mir i prijateljstvo.

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Imotskog održana je 01. kolovoza 2022. godine, a dio prigodnog programa bilo je i polaganje vijenaca te Sveta misa.

Velika je čast za Grad Obrovac sudjelovati na ovakvom događaju, a posebna čast ostvarivati buduće zajedničke interese.

Nabava i opremanje montažne ribarnice u Obrovcu

Grad Obrovac je u listopadu 2022. godine podnio Zahtjev za odobrenje promjena za povećanje troškova nabave montažne ribarnice uslijed povećanja cijena na tržištu. Ministarstvo poljoprivrede je 16. siječnja 2023. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava te je odobrena veća potpora u iznosu od 279.915,00 kuna, odnosno 36.620,21 EUR.

Provedba projekta „Nabava i opremanje montažne ribarnice u Obrovcu“ sufinancira se u okviru FLAG Natječaja 1.1. „Poboljšanje javne potpore infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razviju kratkih lanaca opskrbe“ LAGUR-a „Tri mora“.

Operacija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

oppr

31. obljetnica obrane Kruševa

30. srpnja. 2022. godine obilježena je 31. obljetnica obrane Kruševa.

Prisjetili smo se toga dana svih napada na Kruševo i žrtava u borbi za obranu. U znak sjećanja na poginule branitelje položeni su vijenci i zapaljene svijeće ispred crkve Sv. Jurja u Kruševu.

Kao i svake godine iz Novigrada su na Meku Dragu pristigle mnogobrojne brodice kao i brod Hrvatske ratne mornarice prisjećajući se tako logističkog plovnog puta Novigrad – Kruševo.

Uzvanici su prisustvovali domjenku nakon svečanosti, a toga dana u znak sjećanja zaplakalo je i nebo.

Za herojima i danas žalujemo, dok se prisjećamo onih slavnih dana obrane ovoga kraja.

Neka vam je sretna 31. obljetnica obrane Kruševa i neka je svima sretna nadolazeća obljetnica veličanstvene akcije Oluja.

View the embedded image gallery online at:
https://www.obrovac.hr/novosti?start=9#sigProId8258be83c0